Osobní stránky věnující se železnici po stránce odborné i zájmové a železničním simulátoru Trainz railroad simulátor

Popis a vysvětlení jednotlivých položek v "tabulkách traťových poměrů" - TTP

Vysvětlivky k tabulce č. 1:

Obsahuje názvy a značení železničních stanic, dopraven, stanovišť a zařízení dráhy rozhodné pro její bezpečné provozování.

Názvy železničních stanic se uvedou tučným písmem, ostatních dopraven a míst (pokud mají název) písmem normálním.

V této tabulce se neuvádějí odjezdová, cestová a vložená návěstidla.

Před názvem nebo označením dopravny, stanoviště, návěstidla a určeného zařízení se uvedou následující zkratky a značky:

Sloupec 1

A. umístění určených zařízení

                LT          uvede se umístění lichoběžníkové tabulky

                A             oddílové návěstidlo hradla nebo hlásky a doplní se za pomlčku o značení (např. A-2Lo)

                AB          návěstidlo automatického bloku a doplní se za pomlčku o značení (např. AB-2-1535)

                AHr        návěstidlo automatického hradla a doplní se za pomlčku o značení (např. AHr-Lo)

                VJ           vjezdové návěstidlo ŽST, odbočky, výhybny a doplní se za pomlčku o značení (např. VJ-L)

                KR          krycí návěstidlo a doplní se za pomlčku o značení (např. KR-Lk1)

                           předvěst vjezdového, oddílového nebo krycího návěstidla a doplní se o značení (např. PřLo)

                TK          uvede se umístění tabulky s křížem

                Hl           uvede se název hlásky

                Hr           uvede se název hradla

                Výh        uvede se název výhybny

                Odb        uvede se název odbočky

                D3          uvede se název dopravny na trati D3

                Zv           uvede se označení závorářského stanoviště

                spl           kolejová splítka

                křiž         uvede se umístění kolejové křižovatky

                n             uvede se umístění a název nákladiště

                nz           uvede se umístění nákladiště, zastávky a název

                z              uvede se umístění a název zastávky

                Vlečka   odbočná výhybka vlečky na širé trati. Do závorky se uvede značení výhybky.

T             umístění venkovního telefonního objektu. Uvede se pouze u neobsazených stanovišť. Případné informace o klíči uvést do sloupce 7.

                IH           uvede se umístění čidla indikátoru horkoběžnosti

                TRS        uvede se umístění návěsti Přepněte kanálovou skupinu. Kanálová skupina vyznačená v čitateli platí pro směr jízdy vlaku Z → K,

                                ve jmenovateli pro směr jízdy K → Z

                IPK         indikátor plochých kol

                VZ          uvede se umístění návěsti Přepněte VZ na kmitočet 50 Hz (75 Hz). Vyznačený přenos kódu VZ v čitateli platí pro směr jízdy

                                vlaku Z → K, ve jmenovateli pro směr jízdy K → Z

 Poznámka:

ve všech případech, kdy je na stožáru hlavního návěstidla umístěna návěst Očekávejte otevřený přejezd (štít Op), doplní se za značení tohoto návěstidla do závorky písmena Op a číslicí počet přejezdů, ke kterým se štít Op vztahuje. Například AHr-Lo(Op2).

   

B. Další požadované údaje

Závislost hlavních návěstidel – základní informace je uvedena v SJŘ a dále se uvede:

                +    dopravna bez odjezdových návěstidel
                !     ŽST s vloženými návěstidly

 

Popis dopravny

Značka SD.na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3 značka označuje sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího. Značka SD doplněná v závorce o písmeno D znamená, že provoz je řízen dirigováním. Například Bošice SD(D). Je-li provoz řízen bez dirigování, uvede se do závorky písmeno B – např. Bošice SD(B).

Na tratích s řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D2 značka SD označuje sídlo výpravčího nebo dispečera ovládajícího dálkově ovládanou ŽST, výhybnu nebo odbočku

Značka DO se uvede u trvale dálkově ovládaná ŽST, výhybny nebo odbočky. Za název této dopravny se do závorky uvede značka DO. Například Roztoky (DO).

  

Sloupec 2

Počet traťových kolejí

Počet traťových kolejí se uvede vyznačením příslušného počtu svislých čar, které se zarovnají vpravo na konci sloupce 1. Příslušný počet čar se uvádí až do dopravny, kde se počet traťových kolejí mění.

  

Sloupec 3

Kilometrická poloha.

Kilometrická poloha objektu nebo zařízení, uvedeného ve sloupci 1. U dopraven, ve kterých se stýká více tratí, se uvede kilometrická poloha podle kilometrování všech tratí. Na prvním místě se uvede staničení podle aktuální tratě TTP, např. 143,496 = 155,770 = 0,000.

Obdobně se vyznačí změna kilometrování dotčené trati, např. 158,200 = 0,221 a skok v souvislém kilometrování dotčené tratě na širé trati, např. 162,160 = 162,280.

  

Sloupec 4

Zabezpečení jízd vlaků. Kategorie traťového zabezpečovacího zařízení.

                Zabezpečení jízdy vlaku – uvádějí se následující číslice, které vyjadřují způsob zabezpečení jízdy vlaku:

1 =          1. kategorie = jízda vlaku se zabezpečuje telefonickým dorozumíváním.

2 =          2. kategorie = jízd vlaku se zabezpečuje poloautomatickým traťovým zabezpečovacím zařízením, které pomocí technických

                                           prostředků eviduje průjezd vlaku kontrolním místem. Oddílová návěstidla jsou obsluhována dopravním zaměstnancem.

3 =          3. kategorie = Automatické traťové zabezpečovací zařízení, které pomocí technických prostředků zjišťuje volnost úseků a eviduje

                                           průjezd vlaku kontrolním místem. Činnost oddílových návěstidel je automatická v závislosti na jízdě vlaku.

U této kategorie se za označením 3 dále doplní značky:

                AH = automatické hradlo

                A3 = automatický blok trojznaký

                A4 = automatický blok čtyřznaký

      

Způsob vyznačení kategorie traťového zabezpečovacího zařízení:

V řádku dopravny, kde konkrétní způsob zabezpečení začíná, se ve sloupci vyznačí příslušnou číslicí (příp. u kategorie 3 bližší specifikace). Pokračování stejného způsobu zabezpečení jízd vlaků se vyznačí postupně ve všech řádcích souvislou svislou čarou umístěná uprostřed sloupce) až k řádku dopravny, kde se způsob zabezpečení mění. V mezistaničním úseku, kde je povolena jízda proti správnému směru, se souvislá svislá čára nahradí svislým sloupcem písmen X. V případě, že u vícekolejných tratí je rozdílný způsob zabezpečení jízd vlaků, uvede se tato skutečnost ve sloupci 7.

  

Sloupec 5

ŽST, n, nz na spádu větším než 2,5 ‰ nebo s tímto spádem hraničící

Skutečnost, že ŽST, nákladiště nebo nákladiště zastávka je na spádu větším než 2,5 ‰ nebo s tímto spádem hraničí, se vyznačí značkou ­ nebo . Za tyto značky se uvede hodnota sklonu v  ‰. Značka  znamená, že trať klesá ve směru od začátku ke konci tratě a značka  ve směru od konce k začátku.

  

Sloupec 6

Povinnost vykonat u nákladních vlaků v ŽST úplnou zkoušku brzdy před delším spádem se sklonem 20,1 a větším v případě rozpojení hlavního potrubí se vyznačení značkou ÚZB. Příslušnost ke směru se znázorní stejně jako u sloupce 5 (např. údaj ”ÚZBŻ” ukládá povinnost vykonat úplnou zkoušku brzdy ve směru ke konci tratě).

 

Sloupec 7

Poznámka - uvedou se doplňující údaje a dále:

Zkrácená vzdálenost

Uvede se značka ZZv. U návěstidla uvedeného ve sloupci 1 začíná zkrácená vzdálenost, která není návěstěna návěstí Zkrácená vzdálenost. V závorce se uvede zkrácená vzdálenost v metrech.

Přenos kódu vlakového zabezpečovače ve stanicích – uvede se zkratka VZ a čísla kolejí v dopravnách s kolejovým rozvětvením, ve kterých je přenášen kód vlakového zabezpečovače. Např. VZ 1,2,3,5.

 

Pozn k tabulce 1:

Je možno používat zkracování názvů dopraven s větším počtem písmen jako např. České Budějovice=Č. Budějovice.

 

 

Vysvětlivky k tabulce  č. 2:

Sloupec  1

Název stanice, případně kilometr tratě, kde dovolení postrkové služby začíná a kde začíná zákaz jízdy PMD za vlakem . Vydává-li se strojvedoucímu postrkového hnacího vozidla traťový klíč, název stanice se podtrhne.

 

Sloupec  2

Název stanice, případně kilometr tratě, kde dovolení postrkové služby končí a kde končí zákaz jízdy PMD za vlakem.

 

Sloupec  3

Povolení jízdy postrku se vyznačí:

1 z  -  zavěšený postrk (tlačná síla do 200 kN, hmotnost postrku do 140 t)

1 n  -  nezavěšený postrk (tlačná síla do 200 kN, hmotnost postrku do 140 t)

2 - dva postrky (tlačná síla větší než 200 kN nebo hmotnost větší než 140 t); musí být zavěšeny a zapojeny na průběžnou brzdu, pokud ve sloupci 5 není stanoveno jinak.

 

Sloupec 4

Je-li posun mezi dopravnami za vlakem v určeném úseku tratě zakázán, uvede se ve sloupci 4 značka ” / ”.

 

Sloupec 5

Pozn k tabulce 2:

Nezavěšený postrk elektrickým hnacím vozidlem není povolen přes místo, kde je nařízena jízda se staženým sběračem nebo vypnutým proudem. Povolením nezavěšeného postrku je povolen vždy i zavěšený postrk ; povolením dvou postrků je povolen vždy i jeden postrk.

U dvou a vícekolejných tratí, pokud se podmínky na jednotlivých kolejích liší, vypracuje se pro každou kolej samostatná tabulka.

 

 

Vysvětlivky k tabulce č. 3:

 

V horní části tabulky

Zařazení tratě (úseku tratě) do třídy tratí (Vyhláška Ministerstva dopravy 177/1995 Sb.). Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek a mosty je uvedena  v předpise ČD D2/1 tabulce 1j.

Přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek.

 

Sloupec  1

Trať (úsek tratě) vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou)

 

Sloupec  2

Třída tratě (stanoví se dle dovolené maximální hmotnosti vozidla na nápravu  a jednotku délky vozidla)

 

Sloupec  3

Skupina přechodnosti 1

 

Sloupec  4

Skupina přechodnosti 2

 

Sloupec  5

Skupina přechodnosti 3

 

Sloupec  6

Poznámka

Značka ” / ” ve sloupci 3, 4 a 5 znamená, že hnací vozidla této skupiny přechodnosti smějí na daném úseku trati jezdit a být dopravována jestliže jsou zároveň přechodná dle údaje sloupce 2 a tabulky 1j předpisu ČD D2/1

 

V dolní části tabulky

V této části tabulky se uvedou ustanovení místního významu trvalé platnosti, která musí znát doprovod vlaku.

Ustanovení místního významu se zpracuje do sloupce 2 tabulky volně formou textu.

Jednotlivá ustanovení se oddělí nadpisem vystihujícím obsah textu. Oddělení tvoří i název úseku, kilometr tratě, dopravny nebo stanoviště, kterého se ustanovení týká.

 

 

Vysvětlivky k tabulce č. 4

Sloupec 2, 3 a 4

Uvedou se potřebné brzdící váhy pro uvedenou rychlost jízdy PMD.

Ve spodní části tabulky se uvede v čitateli zlomku údaj rozhodného spádu pro výměru brzdících procent a ve jmenovateli třída sklonu.

 

 

Vysvětlivky k tabulce č. 5:

Místa na širé trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu. Na uvedených místech je třeba všeobecně dbát zvýšené opatrnosti , je nebezpečné vychylovat se z vozidel, zdržovat se na stupátkách vozidel a mezi kolejemi, je zakázáno otevírat boční dveře vozidel.

Sloupec 1

Ve stanici na koleji nebo u koleje č., na trati v km

 

Sloupec 2

                  L   vlevo od začátku trati

                  P    vpravo od začátku trati

                  LP  po obou stranách

 

Sloupec 3

Údaje v tomto sloupci z tabulek Dodatků pozbývají platnosti a nadále se neuvádějí

 

Sloupec 4

Údaje v tomto sloupci z tabulek Dodatků pozbývají platnosti a nadále se neuvádějí

 

Sloupec 5

Poznámka; bližší označení nebezpečného místa (na př. výh. stojan,

                     trakční stožár, osvětlovací stožár, tunel, mostní objekt, nepřehledný

                     úsek, opěrná zeď a pod.).

 

 

 

 

 

  Pokračování: tab. č. 6 - 8

  Pokračování: tab. č. 9 - 10

  

 
 Verze ke stažení  TTP.pdf
 
 
(C) 2008
 
Tento dokument lze upravovat a dále šířit jen se souhlasem autora.

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one