Osobní stránky věnující se železnici po stránce odborné i zájmové a železničním simulátoru Trainz railroad simulátor

Vysvětlivky k tabulce č. 6:

 A.

  

Záhlaví:  Zábrzdná vzdálenost - uvede se stanovená zábrzdná vzdálenost na trati, případně části  trati.

Největší traťová rychlost - uvede se největší traťová rychlost, t.j. rychlost, kterou smí  být trať (části trati) pojížděna vzhledem ke své stavbě a vybavení

 

Sloupec  1 - důvod omezení rychlosti, příp. pro která vozidla platí rychlostník R.

 

Sloupec  2 - rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h-1návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník N); údaj platí 

                       k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N)

 

Sloupec  3 - rychlost pro hnací vozidla skupiny  přechodnosti 3 v km.h-1návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3); údaj platí 

                       k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N i Rychlostník 3)

 

Sloupec  4 - rychlost přes výhybky menší než 40km.h-1 při jízdě vedlejším směrem; uvede se stanovená rychlost v km h-1

  

Sloupec  5 - stanice (výhybna, odbočka, dopravna D3) nebo km širé trati

 

Sloupec  6 - rychlost přes výhybky menší než 40km.h-1 při jízdě vedlejším směrem; uvede se stanovená rychlost v km h-1

 

Sloupec  7 - rychlost pro hnací vozidla skupiny  přechodnosti 3 v km.h-1návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3); údaj platí k 

                       následující návěsti "Traťová  rychlost” (Rychlostník N i Rychlostník 3)

 

Sloupec  8 - rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h-1návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník N); údaj platí

                       k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N i Rychlostník 3)

   

R je společná značka pro sloupce 3 a 7 pro umístění rychlostníku se žlutým ramenem (rychlostník R). ). Rychlost udaná tímto rychlostníkem platí až k dalšímu rychlostníku N.

   

Sloupec  9 - důvod omezení rychlosti, příp. pro která vozidla platí rychlostník R.

Pozn.:

Údaje ve sloupcích 1 - 4 platí při jízdě od začátku trati ke konci, sloupce 6 - 9 pro jízdu směrem opačným. Jestliže je trať (část trati) dvou nebo vícekolejná s obousměrným provozem, vypracuje se pro každou kolej samostatná tabulka.

 

Zkratky pro sloupce 1 a 9, vysvětlující důvod omezení rychlosti:

                v bez z                 výhybky nezávislé na hlavních návěstidlech

                z v                         zabezpečení výhybek nevyhovuje největší traťové rychlosti

                I                            nevyhovující poloměr oblouku

                IU                         oblouky opačných směrů

                přech                    nedostatečná nebo chybějící přechodnice

                (--------)                nedostatečná nebo chybějící přímka mezi oblouky, před výhybkami nebo mezi nimi

                přev                       nedostatečné nebo chybějící převýšení

                přej                        nedostatečné rozhledové poměry na přejezdu nebo
                               nedostatečná délka přibližovacího úseku

                most                      nevyhovující stav mostního objektu

                tunel                      nevyhovující stav tunelu

                křiž                        kolejová křižovatka

                spl                         kolejová splítka

                ž. sp.                      železniční spodek dlouhodobě nevyhovuje největší traťové rychlosti

                ž. sv.                       železniční svršek dlouhodobě nevyhovuje největší traťové rychlosti

                prov                       provizorium

                pad. Skal              traťový úsek je ohrožen padáním skal

                sváž. úz.                traťový úsek se nachází ve svážlivém území

                TV                          stav trakčního vedení dlouhodobě neodpovídá největší traťové
                                               rychlosti

Důvod snížení rychlost se do sloupce 1 a 9 uvede vždy, pokud se jedná o kolejové křižovatky, kolejové splítky, výhybky nezávislé na návěstidlech, výhybky vyžadující při jízdě vedlejším směrem rychlost menší než 40km.h-1 a přejezd s nedostatečnou délkou přibližovacího úseku; v ostatních případech se důvod zmenšení rychlosti uvede jen tehdy, je-li to účelné.

Pro přehlednost tabulky se ve sloupci 5 uvede vždy název stanice, i když v řádku nejsou žádné další údaje. Je-li údaj kilometrické polohy společný pro oba směry jízdy, uvede se uprostřed sloupce 5, pokud platí pouze pro směr jízdy od začátku trati ke konci uvede se v levé části sloupce zarovná se vlevo), platí-li pouze pro směr opačný, uvede se v pravé části sloupce 5 (zarovná se vpravo).

Na řádku první a poslední dopravny musí být ve sloupci 2 a 8, případně i 3 a 7, uvedena rychlost, kterou je dovoleno na trať (úsek trati) odjíždět vzhledem k poslednímu předchozímu rychlostníku.

U hlavových stanic musí být uvedena rychlost, kterou je dovoleno odjíždět a která platí k  nejbližšímu rychlostníku.

U odbočných stanic , kterými příslušný úsek trati začíná nebo končí, se uvede rychlost, kterou se smí na příslušnou trať odjíždět; ve sloupci 1, příp. 9, se uvede číslo hlavní staniční koleje (např. z kol. č.3).Všechny tyto údaje se uvedou v závorkách.

 

B.

Pro tratě, na kterých jsou osazeny rychlostníky NS nebo rychlostníky pro nedostatek převýšení 130 mm (dva rychlostníky N nad sebou) se vypracuje samostatná tabulka 6 pro každý směr jízdy a na vícekolejných tratích i samostatně pro každou kolej.

  

   

1. Horní část – obsahuje základní údaje o trati

   

2. Spodní část -

Sloupec 1 - stanice (výhybna, odbočka, dopravna D3) nebo km širé trati; údaje se uvádí postupně ve směru uvedeném v záhlaví tabulky.

 

Sloupec 2 - rychlost přes výhybky menší než 40km.h-1 při jízdě vedlejším směrem; uvede se stanovená rychlost v km h-1.

 

 

Sloupec 3 - rychlost pro hnací vozidla skupiny  přechodnosti 3 v km.h-1 - návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3); údaj platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N i Rychlostník 3).

 

Sloupec 4 - rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h-1 - návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník N); údaj platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N).

 

Sloupec 5 - rychlost pro stanovená vozidla (vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm) v km.h-1 - návěst ”Traťová rychlost” (horní rychlostník N - při umístění dvou rychlostníků N nad sebou); údaj platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N).

 

Sloupec 6 - rychlost pro vozidla s naklápěcími skříněmi v km.h-1 - návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník NS); údaj platí k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník NS). Místo začátku, resp. konce platnosti rychlostníků NS se vyznačí údajem rychlosti (shodným s údajem sloupce 4) uvedeným v závorce.

 

Sloupec 7 - poznámky – uvede se důvod omezení rychlosti.
  
 
Vysvětlivky k tabulce č. 7:

Sloupec 1 – uvede se kilometrická poloha určeného zařízení, tj. přejezdu, přejezdníku a opakovacího přejezdníku a druh pozemní komunikace.

 

Sloupec 2 – použijí se zkratky

                PK          přejezdník. Za zkratku se doplní pomlčka a označení přejezdníku např. PK-X60 a ve sloupci 6 se uvede číslicí počet přejezdů

                               pro které přejezdník platí

                OPK       opakovací přejezdník. Za zkratku se doplní pomlčka a označení opakovacího přejezdníku např.OPK-OX60 a ve sloupci 6

                                se uvede číslicí počet přejezdů pro které opakovací přejezdník platí

                PAK       přejezdník (se symbolem hudební noty – akustický přejezdník). Za zkratku se doplní pomlčka a  obvyklé označení

                                přejezdníku např. PAK-X60)

                k              přejezd zabezpečený výstražnými kříži

                kd           přejezd zabezpečený výstražnými kříži s doplněním (kůl, otočný kříž, svodné zábradlí)

                PZM 1    mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na dálku

                PZM 1S mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované na dálku

                PZM 2    mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na místě

                PZM 2S mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované na místě

                PZM 3    mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované kombinovaně

                PZM 3S mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované kombinovaně

Je-li je informace o stavu zařízení předávána strojvedoucímu přímo na hnací vozidlo (přejezdníkem), doplní se za označení způsobu zabezpečení písmeno ”L” (na př. ” PZM 1SL).

                PZS 1     světelné přejezdové zabezpečovací zařízení bez závislostí

                PZS 2S   světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s jednoduchými závislostmi bez závor

                PZS 2Z   světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s jednoduchými závislostmi se závorami

                PZS 3S   světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s úplnými závislostmi bez závor

                PZS 3Z   světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s úplnými závislostmi se závorami

Je-li je informace o stavu zařízení předávána strojvedoucímu přímo na hnací vozidlo, doplní se za označení způsobu zabezpečení písmeno ”L”, je-li je informace předávána obsluhujícímu zaměstnanci doplní se písmeno” I ”, v případě kombinace obou způsobů předávání informace doplní se písmena, LI ”(na př.” PZS 2ZI ”” PZS 3SLI ” a pod. ).

 

Sloupec 3 - obsluhuje stanoviště (umístění ovládacích a kontrolních prvků, např. Dobřichovice DK, Řevnice St. 4)

  

Sloupec 4 - kilometrická poloha návěstí                                                                

                ZČZ – návěst ”Zapněte čistící zařízení” (Drhlík) pro směr jízdy od začátku trati ke konci

                VČZ - návěst ”Vypněte čistící zařízení” (Drhlík) pro směr jízdy od začátku trati ke konci

 

Sloupec 5 - kilometrická poloha návěstí,

                      ZČZ - návěst ”Zapněte čistící zařízení” (Drhlík) pro směr jízdy od konce trati k začátku

                      VČZ - návěst ”Vypněte čistící zařízení” (Drhlík)pro směr jízdy od konce trati k začátku

 

Sloupec 6 – poznámka (místní odchylky, krytí více přejezdů jedním přejezdníkem a pod.).

                      Značka*) vyjadřuje skutečnost, že přejezdové zabezpečovací zařízení je závislé na návěstidle

 

 

 

 

  Předchozí: tab. č. 1 - 5

Pokračování: tab. č. 8 - 10

  

 
 Verze ke stažení  TTP.pdf
 
 
(C) 2008
 
Tento dokument lze upravovat a dále šířit jen se souhlasem autora.

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one